[VIE] Acent Developer Mid-August Sprint Updates

Nhóm Acent rất vui được chia sẻ với bạn về tiến độ và thành quả của những gì chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong hai tuần qua. Xem bảng dưới đây:

Trước khi kết thúc quý này, người dùng sẽ có thể truy cập và cài đặt Metaweb OS. Làm như vậy sẽ cho phép người dùng của chúng tôi:

  • dạo chơi quanh Thành phố Acent,

Acent Mainnet đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ cung cấp các bản cập nhật gần đây trên trình duyệt web Osiris để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn về Acent Mainnet.

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật!

Tin tức về sự kiện / airdrop / dự án sẽ được phát hành đầu tiên trên tài khoản Twitter của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi trên web và các trang truyền thông xã hội của chúng tôi bên dưới để biết thông tin cập nhật về Thử nghiệm Alpha công khai vào tháng 8 năm 2022 này và Your Earth DAO land Sale vào tháng 9:

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain