TRÌNH DUYỆT CUNG CẤP TRẢI NGHIỆM TIỆN LỢI CHO NGƯỜI DÙNG TRÊN THẾ GIỚI: SỰ TRỞ LẠI MỚI NHẤT CỦA OSIRIS!

Ra mắt phiên bản Osiris Browser 2.2.2 cho Windows

[Nâng cấp] Hiệu quả cao hơn cho các máy tính để bàn thông thường. Cơ sở mã Chromium cho phép Osiris có thời gian tải ngắn hơn đáng kể so với Osiris Muon. Hy vọng Osiris chromium sẽ mang lại hiệu suất tăng khoảng 40% cho các thiết bị được kết nối với kết nối 3G nhanh so với các trình duyệt không phải Osiris.

 • Tích hợp dAppstore
  A. dAppstore là ứng dụng bất khả tri blockchain mạnh mẽ nhất sẽ sớm được xuất hiện trong mạng chính Acent.
  B. dAppstore sẽ hỗ trợ hầu hết các blockchain chính
  C. dAppstore được cung cấp bởi DAPPX để mua hàng, hoạt động cộng đồng, phần thưởng, dịch vụ kinh doanh, giao dịch NFT và nhiều hơn nữa.
 • Hỗ trợ số lượng tab không giới hạn
 • Cải tiến chức năng dựa trên Chromium
 • Hỗ trợ extension của Chrome
 • Tốc độ tải trang web và ứng dụng web nhanh hơn thông qua tối ưu hóa quản lý tài nguyên
 • Sử dụng CPU hiệu quả để có hiệu suất tốt hơn
 • Tích hợp trình quản lý tác vụ trong ứng dụng cho các thành phần bị lỗi.

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain