TRÌNH DUYỆT CUNG CẤP TRẢI NGHIỆM TIỆN LỢI CHO NGƯỜI DÙNG TRÊN THẾ GIỚI: SỰ TRỞ LẠI MỚI NHẤT CỦA OSIRIS!

Ra mắt phiên bản Osiris Browser 2.2.2 cho Windows

 • Cải thiện chức năng bảo vệ quyền riêng tư của Osiris Armor
  A. Nâng cấp HTTPS tự động
  B. Đánh chặn tập lệnh được nâng cấp
  C. Bảo vệ danh tính thiết bị mới
  D. Đã xóa hỗ trợ Lừa đảo / Phần mềm độc hại
 • Tích hợp dAppstore
  A. dAppstore là ứng dụng bất khả tri blockchain mạnh mẽ nhất sẽ sớm được xuất hiện trong mạng chính Acent.
  B. dAppstore sẽ hỗ trợ hầu hết các blockchain chính
  C. dAppstore được cung cấp bởi DAPPX để mua hàng, hoạt động cộng đồng, phần thưởng, dịch vụ kinh doanh, giao dịch NFT và nhiều hơn nữa.
 • Công cụ chặn quảng cáo được cải thiện
  A. Mở rộng khả năng tương thích cho quảng cáo video và biểu ngữ
 • Tích hợp Acent Metawallet
  A. Tương thích 100% với Ethereum mainnet
  B. Nền tảng sơ bộ tích hợp mainnet Acent — Hỗ trợ ACENT erc20
  C. DAPPX erc20 — sắp được chuyển sang mạng chính ACENT
  D. Triển khai nền tảng hỗ trợ hiển thị bất khả tri blockchain cho BITCOIN, TRON, POLKADOT và các mạng khác (sắp được phát hành)
 • Thiết kế giao diện người dùng được cải tiến phản ánh tỷ lệ hình học vàng áp dụng tỷ lệ Fibonacci và pie
 • Hỗ trợ số lượng tab không giới hạn
 • Cải tiến chức năng dựa trên Chromium
 • Hỗ trợ extension của Chrome
 • Tốc độ tải trang web và ứng dụng web nhanh hơn thông qua tối ưu hóa quản lý tài nguyên
 • Sử dụng CPU hiệu quả để có hiệu suất tốt hơn
 • Tích hợp trình quản lý tác vụ trong ứng dụng cho các thành phần bị lỗi.

--

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

More from Medium

The Unique Features of the LunaChow Project

vEMPIRE listing on Kanga Exchange

Uniworld EU Hackathon 2022 Application Guide: The largest Blockchain Hackathon for students in EU

Shifting Horizons: Architecture Design Competition for refugee housing — Competition hosted by UNI.x