TOP 5 tính năng để tăng hiệu quả Trình duyệt Osiris của bạn

Hình ảnh 1: “Metawallet” được nhúng vào trình duyệt Osiris
Hình ảnh 2: Metawallet tương thích với các dApp Ethereum, bao gồm cả Uniswap, vốn nổi tiếng với người dùng Ethereum.
Hình ảnh 3: TRX trong Metawallet
Hình ảnh 4: Bảo vệ sự riêng tư của bạn với Osiris Armor
  • Chặn các tập lệnh và quảng cáo bật lên trên các trang web, do đó cho phép bạn tập trung vào nội dung.
  • Tăng tốc đáng kể các trang web bằng cách chặn các quảng cáo không cần thiết.
  • Giảm cước dữ liệu di động bằng cách cải thiện tốc độ tải.
Hình ảnh 5: Chọn công cụ tìm kiếm mong muốn chỉ bằng một cú nhấp chuột
Hình ảnh 6: Đăng ký các trang web được truy cập thường xuyên của bạn trong giao diện chính
Hình ảnh 7: Bạn có thể nhập Dấu trang từ các trình duyệt khác

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

1 Follower

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain