So Sánh TOP 3 Trình Duyệt (Osiris, Opera, Brave)

Image 1: Trình duyệt web 3.0 Osiris được hỗ trợ bởi Accent
Image 2: Ví Metawallet được tích hợp sẵn trên Osiris hỗ trợ ETH, TRX, ACE và các mạng khác
Image 3: Osiris Armor chặn quảng cáo và bảo vệ thông tin cá nhân
Image 4: nền tảng dAppstore
Image 5: Opera Browser
Image 6: Opera Browser
Image 7: Brave Browser
Image 8: Vấn đề tương thích MetaMask được đăng trên Reddit

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain