So Sánh TOP 3 Trình Duyệt Blockchain (Phần 2)

Hình ảnh 1: Statcounter — Thị phần trình duyệt trên toàn thế giới Tháng 7 năm 2020 — Tháng 7 năm 2021
Hình ảnh 2: HappBlock — Tổng quan về 3 trình duyệt Blockchain hàng đầu
Hình ảnh 3: So sánh Osiris với các trình duyệt khác về tốc độ và quyền riêng tư
Hình ảnh 4: Acent Tech R & D - So sánh các trình duyệt

--

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

More from Medium

The Lucky Draw

Hey guys let's achive this milestone by getting @BrokoliNetwork Listed on @FXT 🔥🔥

The Digital Divide

Summary of Abachi AMA 13th December 2021