Sức mạnh công nghệ của ACENT blockchain

Blockchain innovations of ACENT

Hình ảnh 1. Mô hình của công nghệ blockchain

1) Play-to-Earn platform

Hình ảnh 2. dAppstore là nền tảng của Acent dành cho các trò chơi Play-to-Earn.

2) ACE as a token

Hình ảnh 3. Token ACE

3) ACENT metawallet

Hình ảnh 4. Giao dịch nhanh chóng và dễ dàng đối với nhiều loại tiền điện tử chưa bao giờ tuyệt vời như vậy.

4) OSIRIS crypto accent engine interface (OCEAN)

5) Osiris Desktop Application Interface (ODIN)

Hình 5. Trong tương lai, người dùng có thể kiếm tiền từ việc sử dụng Trình duyệt web Osiris.

ACENT sẽ thay đổi sân chơi của các công nghệ dựa trên blockchain như thế nào?

Quan điểm cuối cùng

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain