Rat mắt phiên bản OSIRIS iOS Browser 1.2.1

Xin chào các bạn. Đây là nhóm ACENT.😊

Hãy để chúng tôi thông báo cho bạn về phiên bản cập nhật mới 1.2.1 của trình duyệt OSIRIS iOS.

Đã có nhiều bản cập nhật khác nhau trong phiên bản 1.2.1 và trình duyệt Osiris cải tiến hiện đã có sẵn.

 • Cài đặt trang web được truy cập thường xuyên (yêu thích) đã được thêm vào màn hình chính.
 • Thanh chân trang của trình duyệt đã được thiết kế lại.
 • Tab “dAppstore” đã được thêm vào tổng thể thị trường dApp.
 • Giao diện người dùng quản lý tab kích hoạt đã được cải thiện.
 • Chức năng cài đặt OSIRIS ARMOR đã được thêm vào.
 • Chức năng cài đặt bật / tắt bảo mật trình duyệt đã được thêm vào.
 • Cài đặt nâng cao của OSIRIS ARMOR cho phép tuỳ chọn bảo mật nâng cao đã được thêm vào.
 • Secure Browsing không lưu trữ hồ sơ và cookie của các trang web đã truy cập của người dùng trên thiết bị.
 • Chức năng OSIRIS ARMOR cũng có thể được sử dụng trong Tab Bảo mật.

4. Chức năng tùy chỉnh công cụ tìm kiếm do người dùng đã được thêm vào.

 • Có sẵn cài đặt tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho người dùng.
 • Người dùng có thể chọn từ một trong những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất như Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo và nhiều công cụ khác.
 • Trang trình bày giới thiệu đã được thêm vào cho người dùng mới và người dùng cũ.
 • Để biết thêm thông tin về trình duyệt OSIRIS, hãy xem trang web của chúng tôi.
 • Trình duyệt Osiris: https://browseosiris.com/
 • ACENT: https://acent.tech/

Về chúng tôi

Acent nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập nền kinh tế token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên blockchain.

Original Article: https://medium.com/acent-tech/osiris-ios-browser-version-update-notice-67e2545410b7

✅Official Channel

Homepage | Telegram| Telegram Vietnam | Instagram | Twitter | Blog

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain