Rat mắt phiên bản OSIRIS iOS Browser 1.2.1

1. Giao diện người dùng của trình duyệt đã được cải thiện để trực quan hơn.

2. Cài đặt chặn quảng cáo và quyền riêng tư đã được củng cố lại.

3. Thêm chức năng Security browsing.

5. Các mục hướng dẫn cho người dùng mới và người dùng hiện tại sẽ được thêm vào.

--

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

More from Medium

Dropshipping in 2022: Is Shopify still a good option? (Pros and Cons)

Polygon Catharsis: Silent Hill in 2022

Screenshot of Silent Hill (1999, PS1) which shows protagonist Harry Mason fighting a Nurse with a rusty pipe

Nobuya Kobori “New Official Releases for 360th Consecutive Days”

The story of Templify app — our new product launch