Ra mắt phiên bản Osiris Android Browser 2.0.4v

1. Cải tiến giao diện với thiết kế ba chiều

  • Một thanh điều hướng mới ở dưới cùng đã được thêm vào.
  • Trải nghiệm người dùng đã được nâng cao, người dùng có thể kiểm tra trực quan các tab đã mở.
  • Thị trường tổng thể về dApp “dAppstore” đã được thêm vào.

2. Hỗ trợ nhiều công cụ tìm kiếm

  • Hỗ trợ các công cụ tìm kiếm chính như Google, Naver, Yahoo và Bing.
  • Duyệt web được cá nhân hóa hiện có sẵn trong khi hỗ trợ các công cụ tìm kiếm khác nhau.

3. Chặn quảng cáo và phát video trong nền

  • Chức năng chặn quảng cáo từ phiên bản trước đã được cải tiến rất nhiều. Không còn quảng cáo nữa!
  • Nếu bạn không muốn quảng cáo trên YouTube, phương tiện truyền thông tin tức, v.v., bạn có thể dễ dàng chặn chúng.
  • Chức năng phát lại nền đã được thêm vào cho phép người dùng phát trực tuyến video, nhạc và những thứ khác trong khi thực hiện các tác vụ khác trên trình duyệt.

4. Trang người dùng được cá nhân hóa

  • Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, Trình duyệt Osiris sẽ có những nâng cấp trong tương lai để mang lại sự tiện lợi tối đa và trình duyệt web lấy người dùng làm trung tâm.

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain