Pledge $ACE của bạn và nhận về EDAO token!

Tóm Lược

Acent pledging video

Ưu đãi và Lợi ích Cam kết

1. Thu thập tiền đền bù đóng góp cho hệ sinh thái

2. Tham gia vào Quản trị Metaweb

3. Giao dịch mã thông báo EDAO với giá thị trường

4. Nhận NFT miễn phí

Metaweb jetpack NFT

Làm cách nào để nhận được mã thông báo EDAO?

1. Cam kết (Pledging) Acent ($ACE)

Ước tính ưu đãi tối đa cho việc cam kết $ACE
So sánh giả thuyết về phần thưởng dựa trên mã thông báo $ACE danh tiếng của họ

Hướng dẫn Cam kết Acent

Metawallet Acent cung cấp các giao dịch tiền điện tử nhanh chóng và liền mạch.
Xác minh chữ ký qua DAPPX và Metawallet Acent
Nút cam kết Acent trong nền tảng DAPPX
Metaweb Governance Pledge cho phép người dùng kiếm được mã thông báo EDAO.
Bảng cam kết một số tiền $ACE nhất định
Toàn bộ quy trình cam kết $ACE

Làm thế nào để kiếm tiền từ UBI Pool bằng cách cam kết EDAO?

Acent Metawallet cung cấp các giao dịch tiền điện tử nhanh chóng và liền mạch.
Xác minh chữ ký qua DAPPX và Acent Metawallet
Giao diện người dùng sau khi nhấp vào Quản trị/Thu nhập UBI
Không gian cam kết cho mã thông báo EDAO
Toàn bộ quy trình cam kết mã thông báo EDAO

Cách kiểm tra số dư cho khoản bồi thường UBI kiếm được?

ACE Gov Pledging

Kết luận

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

1 Follower

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain