Hướng dẫn cách thêm Mạng Testnet ACENT

ACENT Mainnet là một hard fork của chuỗi khối Ethereum. Nó có mã thông báo gốc của riêng mình, được gọi là ACE, có chức năng như một mã thông báo tiện ích và quản trị. Nó hiện được niêm yết trên Kucoin, Gate.io và BKEX Market.

Phiên bản ACENT testnet sẽ được phát hành như một môi trường thử nghiệm để cải thiện mainnet ACENT. Hướng dẫn này giải thích cách tích hợp ACENT Testnet vào ví tiền điện tử hiện có của bạn.

Dưới đây là quy trình từng bước để thêm ACENT Testnet:

Bước 1. Đăng nhập — đăng nhập vào ví tiền điện tử hiện có của bạn. Nếu bạn chưa có ví tiền điện tử, hãy thử mở tài khoản bằng cách làm theo quy trình tương ứng. Đảm bảo ghi chú khôi phục cụm từ hạt giống và giữ nó an toàn.

Bước 2. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh tên mạng khi bạn ở trong ví tiền điện tử. Bạn sẽ có thể xem bạn đã đăng ký mạng blockchain nào. Nếu bạn chưa quen với ví tiền điện tử, bạn sẽ chỉ thấy một tùy chọn là Ethereum Mainnet. Nhấp vào “Thêm mạng” ở cuối trình đơn thả xuống để thêm mạng mới.

Bước 3. Điền vào các trường trống trên Giao diện người dùng với các thông tin sau và sau đó nhấp vào “Lưu”

Network Name: ACENT PROD TESTNET

New RPC URL: https://test.acent.tech/

Chain ID:8899

Currency Symbol (Optional): ACE

Block Explorer URL (Optional): https://testscan.acent.tech/

* Kết quả cuối cùng: ** Một mạng ACENT Testnet mới được tạo đã được thêm vào danh sách mạng trong ví của bạn.

Các tình huống Sử Dụng:

Phần A: Cách NHẬN tiền từ một ví tiền điện tử khác:

Bước 1. Cung cấp địa chỉ tài khoản của bạn cho Người gửi bằng cách nhấp vào địa chỉ tài khoản và nó sẽ nhanh chóng được sao chép vào khay nhớ tạm.

Bước 2. Chờ vài giây sau khi Người gửi gửi tiền vào tài khoản.

Bước 3. Để xác minh giao dịch, bạn có thể truy cập https://testscan.acent.tech/**, nơi có thể truy xuất địa chỉ của Người nhận và Người gửi, bao gồm cả thời gian và số tiền đã gửi. Điều này có thể được thực hiện bằng cách Sao chép và Dán Địa chỉ Tài khoản của bạn vào trường tìm kiếm trống bên dưới.

Phần B: Cách GỬI tiền từ địa chỉ ACENT TESTNET của bạn sang một ví tiền điện tử khác:

Bước 1. Truy cập ACENT PROD TESTNET và trên địa chỉ tài khoản, nhấp vào “Gửi”.

Bước 2. Yêu cầu địa chỉ tài khoản của Người nhận và dán vào trường trống. Bạn có thể lưu địa chỉ tài khoản của Người nhận để sử dụng trong tương lai. Đặt các chi tiết khác như số tiền cần gửi và nhấp vào “Tiếp theo”.

Bước 3. Nhấp vào “Xác nhận” trên trang Giao diện Người dùng tiếp theo.

Bước 4. Chờ trong vài giây cho đến khi giao dịch “Đang chờ xử lý” được xử lý thành công và được trừ vào tài khoản của bạn.

Bước 5. Để xác minh giao dịch, bạn có thể truy cập https://testscan.acent.tech/**, nơi có thể truy xuất địa chỉ của Người nhận và Người gửi, bao gồm cả thời gian và số tiền đã gửi. Điều này có thể được thực hiện bằng cách Sao chép và Dán Địa chỉ Tài khoản của bạn vào trường tìm kiếm trống bên dưới.

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain