Giai đoạn thử nghiệm Alpha của ACENT Testnet: Cánh cổng của bạn đến một Mạng lưới Thuật toán Chuỗi khối Mạnh mẽ

Hình ảnh 1. ACENT Testnet hiện đã có sẵn để mô phỏng công khai!

Định nghĩa Testnet ACENT

Hình ảnh 2. Acent Tokenomics

1) ACENT Mainnet

2) ACENT Pledging

3) DAPPX

Hình ảnh 2. Nền tảng DAPPX cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ blockchain.

4) Your Earth metaverse

Hình ảnh 4. Đoạn video Demo về Your Earth.

Tổng thể ACENT Tokenomics

  1. Giao dịch tiền điện tử
  2. Hệ thống phần thưởng
  3. Thanh toán cho các dịch vụ (tức là phí nitro)
  4. Thu nhập từ tiền điện tử
  5. Ra quyết định (tức là governance)

Lời cuối

--

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

More from Medium

Comparing Claystack to conventional staking

In this medium link below you would find various important use case of SECRET NETWORK in DeFI NFTs…

rDEX Is Now Live on Mainnet

How I bridged myself travelling Dubai?