Giai đoạn thử nghiệm Alpha của ACENT Testnet: Cánh cổng của bạn đến một Mạng lưới Thuật toán Chuỗi khối Mạnh mẽ

Hình ảnh 1. ACENT Testnet hiện đã có sẵn để mô phỏng công khai!

Định nghĩa Testnet ACENT

Testnet là một nguyên mẫu của mạng blockchain thực được sử dụng để kiểm tra giao thức và triển khai hợp đồng thông minh. Điều này phục vụ như một môi trường dàn dựng trước khi Mainnet được phát hành.

Hình ảnh 2. Acent Tokenomics

1) ACENT Mainnet

ACENT Mainnet là trung tâm thanh toán của tất cả các giao dịch được thực hiện bên trong hệ sinh thái ACENT.

2) ACENT Pledging

Nói chung, hệ thống này nhằm mục đích khuyến khích chủ sở hữu ACE bằng cách cho phép họ thế chấp token của họ. Các mã thông báo của họ sẽ được tổng hợp trong quỹ trao đổi phi tập trung (DEX) của ACENT, quỹ này kiếm được từ phí nitro qua các giao dịch chuyển đổi tiền điện tử. Các khoản phí nitro này cuối cùng sẽ được tổng hợp và phân phối giữa những người tham gia thế chấp thông qua một hợp đồng thông minh.

3) DAPPX

Hình ảnh 2. Nền tảng DAPPX cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ blockchain.

4) Your Earth metaverse

Hình ảnh 4. Đoạn video Demo về Your Earth.

Tổng thể ACENT Tokenomics

ACENT cung cấp một mô hình kinh doanh vững chắc và mạnh mẽ sẽ đảm bảo mục đích và chức năng của nền kinh tế mã thông báo. Đổi lại, ACENT Mainnet sẽ là giai đoạn trung tâm của tất cả các giao dịch của nó, chẳng hạn như:

  1. Giao dịch tiền điện tử
  2. Hệ thống phần thưởng
  3. Thanh toán cho các dịch vụ (tức là phí nitro)
  4. Thu nhập từ tiền điện tử
  5. Ra quyết định (tức là governance)

Lời cuối

Các tính năng khác nhau sẽ được thêm vào testnet theo từng giai đoạn và các chức năng bổ sung sẽ được thêm vào. Sau khi ra mắt testnet thành công, chúng tôi sẽ thông báo cho cộng đồng của chúng tôi về chi tiết của lần ra mắt mainnet tiếp theo sẽ bao gồm tất cả các cải tiến và nâng cấp thu được từ các thử nghiệm mô phỏng.

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain