Chuẩn bị sẵn sàng ACE của bạn— Acent pledging đã tới!

Acent pledging event sẽ giúp các pledgers kiếm được các phần thưởng Your Earth DAO.

Acent Pledging Rewards

Hướng dẫn tóm tắt về Phần thưởng cam kết Acent

Pledging Rules

  1. Ngày diễn ra sự kiện Pledging
  • Bắt đầu — UTC 03:00 chiều Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022
  • Kết thúc — UTC 03:00 chiều Thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2022

Pledging Tutorial

  1. Tải xuống và cài đặt trình duyệt Acent’s Osiris từ https://browseosiris.com. Sau đó, tạo một tài khoản trong Acent’s Osiris Metawallet, biểu tượng nằm ở phía bên phải của trình duyệt Osiris.
Trình duyệt Acent’s Osiris đã được cài đặt đi kèm với Acent’s Osiris Metawallet
DAPPX User profile
Số dư hiện tại sẽ thay đổi sau khi chuyển ACE từ Osiris Metawallet.
Cam kết tối thiểu trong Your Earth DAO Pledging là 1000 ACE

Final Words

Tóm tắt các bước để cam kết Acent của bạn

--

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

More from Medium

If you want to be profitable in the NFT field next, pay attention to the major NFT trends

Setting the Stage for Upcoming Updates — Most Importantly CO2 Utility

Last Chance is a new unique project from the world of DeFi, which has no analogues.

Conquest.eth beta: 7 Pokt network planets have arrived!