Chuẩn bị sẵn sàng ACE của bạn— Acent pledging đã tới!

Acent pledging event sẽ giúp các pledgers kiếm được các phần thưởng Your Earth DAO.

Acent Pledging Rewards

Chủ sở hữu tiền điện tử ACE có thể cam kết tối thiểu 1.000 ACE và tối đa 5.000.000 ACE trên nền tảng DAPPX hỗ trợ Your Earth DAO. Càng thực hiện càng nhiều cam kết, bạn sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng.

Hướng dẫn tóm tắt về Phần thưởng cam kết Acent

Pledging Rules

Trước khi bạn tham gia vào sự kiện cam kết theo mùa này, hãy ghi nhớ những điểm sau:

  1. Ngày diễn ra sự kiện Pledging
  • Bắt đầu — UTC 03:00 chiều Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022
  • Kết thúc — UTC 03:00 chiều Thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2022

Pledging Tutorial

Để cam kết cho ACE, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Tải xuống và cài đặt trình duyệt Acent’s Osiris từ https://browseosiris.com. Sau đó, tạo một tài khoản trong Acent’s Osiris Metawallet, biểu tượng nằm ở phía bên phải của trình duyệt Osiris.
Trình duyệt Acent’s Osiris đã được cài đặt đi kèm với Acent’s Osiris Metawallet
DAPPX User profile
Số dư hiện tại sẽ thay đổi sau khi chuyển ACE từ Osiris Metawallet.
Cam kết tối thiểu trong Your Earth DAO Pledging là 1000 ACE

Final Words

Tóm tắt các bước để cam kết Acent của bạn

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain