CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG ACENT VIỆT NAM

Trải nghiệm các sản phẩm của chúng tôi tại:

  • Osiris Browser for Web 3.0: ACENT sử dụng công nghệ Web 3.0 của Osiris Browser để cung cấp cho người dùng trải nghiệm liền mạch mà không yêu cầu kiến thức về blockchain trước đó.
  • dAppstore — Play to Earn: Nền tảng các ứng dụng dApp, DeFi, NFT được chúng tôi tối ưu hoá trong hệ sinh thái của mình, mang lại những trải nghiệm tổng thể và thú vị.
  • dAppArcade: Các trò chơi arcade trên Blockchain sử dụng công nghệ Web 3.0 thông qua giao thức trên nền tảng dAppstore để mang lại phần thưởng cho bạn cùng trải nghiệm chơi game cổ điển

Kết nối với chúng tôi tại:

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain