Các kế hoạch thay đổi trò chơi của ACENT hiện đã được thực hiện!

Your Earth Powered by Acent Blockchain
  1. dAppstore, Tiên phong của Acent blockchain.
dApp store là một nền tảng xuất bản dApp mới được phát hành bởi Acent
Metaverse ‘Your Earth’
Giao diện người dùng trên Your Earth được hiển thị bởi Unreal Engine 5
Giao diện người dùng trên Your Earth được hiển thị bởi Unreal Engine 5
Giao diện người dùng trên Your Earth được hiển thị bởi Unreal Engine 5
  • Bạn có thể tạo không gian của mình và được nhận doanh thu khi có lưu lượng truy cập. Phần thưởng này được trả từ nhóm phí của tất cả các giao dịch của Acent.
  • Bạn càng giao dịch nhiều hơn thông qua các hoạt động sáng tạo NFT, bạn càng tạo ra một nền kinh tế vòng tròn với cung và cầu của hệ sinh thái Acent và người sáng tạo sẽ kiếm được thu nhập.
  • Bằng cách sở hữu mã thông báo quản trị, bạn có thể tham gia vào các quyết định trong tương lai của Your Earth và trải nghiệm các dịch vụ tốt hơn. Bạn càng có nhiều mã thông báo quản trị, bạn càng có nhiều quyền biểu quyết.
  • Your Earth : Metaverse Application on the Acent blockchain made with Unreal Engine
  • Dapp Arcade : Retro Arcade-style play-to-earn dapp
  • dAppstore : dApp marketplace

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain