Bắt đầu kinh doanh ‘Xây dựng tài sản Metaverse’ trong Earth DAO của bạn bằng cách sử dụng Pylons

Pylon nước (H2O) được xây dựng trên vùng đất NFT

Pylon là gì?

Pylon là một tài sản NFT tiện ích sẽ có sẵn trên thị trường DAPPX NFT hoặc trên Opensea và được thiết kế để sản xuất nguyên liệu thô hoặc siêu tài nguyên như là các phương tiện chức năng, tòa nhà, thiết bị đeo, v.v. cần thiết cho việc tạo ra các đối tượng hoặc cơ sở hạ tầng trong hệ sinh thái Your Earth DAO. Nó được phát triển bởi công nghệ blockchain Acent — hệ thống cơ sở của Your Earth DAO. Mỗi siêu tài nguyên là duy nhất và có thể được giao dịch trên nền tảng thông qua tiền điện tử ACE.

 • Ironium (In) — ví dụ về các tài sản yêu cầu Ironium trong Your Earth DAO metaverse sẽ giống với các vật thể yêu cầu tài nguyên kim loại để lắp ráp, chẳng hạn như xe cộ, tàu vũ trụ và các cấu trúc cao tầng.
Ironium (In) Pylon
 • Star Dust (SD) — siêu tài nguyên này cần thiết để xây dựng các tài sản kỹ thuật số yêu cầu silica, chẳng hạn như cát, tinh thể hoặc thủy tinh. Ví dụ về các nội dung yêu cầu tài nguyên Star Dust sẽ bao gồm cửa sổ, gương, kính treo tường và các đồ đạc khác. Nó cũng có thể được trộn với các siêu tài nguyên khác để tạo ra các tài sản kỹ thuật số yêu cầu kính.
Star Dust (SD) Pylon
 • Water (H2O) — bao gồm bất kỳ loại tài nguyên tổng hợp dạng lỏng hoặc nước nào có thể được sử dụng để tạo hồ bơi, ao, thác hoặc bất kỳ vùng nước nào trong các lô đất. Siêu tài nguyên này cũng có thể được sử dụng cùng với các tài nguyên Pylon khác yêu cầu chất lỏng để tạo ra một tài sản kỹ thuật số nhất định. Ví dụ về điều này là gạch (Water + Cementium) hoặc thép (Water + Ironium).
Water (H20) Pylon
 • Cementium(Ce — xi măng) — tài nguyên này tương tự như xi măng trong thế giới thực, được yêu cầu để tạo ra nguyên liệu thô chính như gạch được sử dụng cho đường xi măng, nhà ở, tòa nhà và xây dựng cơ sở hạ tầng khác.
Cementium (Ce) Pylon
 • Momentium (Mo) —siêu tài nguyên này là một chất thúc đẩy xúc tiến việc sản xuất các dự án xây dựng đang diễn ra của bạn bên trong metaverse Your Earth DAO.
Momentium (Mo) Pylon
 • Dark Matter (DM — Vật chất tối) — siêu tài nguyên này sẽ tạo ra năng lượng ảo hoặc khí cần thiết để cung cấp năng lượng cho phương tiện như ô tô kỹ thuật số hoặc tàu hỏa, cũng như các phương tiện giao thông vận tải khác trong metaverse, chẳng hạn như tên lửa hoặc máy bay.
Dark Matter (DM) Pylon
 • Common — Phổ biến
 • Uncommon - Không phổ biến
 • Rare - Hiếm
 • Unique — Độc nhất
 • Epic - Sử thi
 • Legendary — Huyền thoại

Lợi ích của việc sở hữu một Pylon là gì?

Có ba (3) lợi ích chính khi sở hữu Pylon:

Làm cách nào để bạn tính toán lượng tài nguyên cần thiết để xây dựng tài sản kỹ thuật số?

Dưới đây là ví dụ về cách định lượng siêu tài nguyên cần thiết cho mỗi tài sản:

Zapping

Zapping là một thủ tục trong đó ví tiền điện tử của người dùng được kết nối với Your Earth DAO sẽ lấy giá tốt nhất cho mỗi tài nguyên được yêu cầu, do đó người dùng sẽ chỉ phải trả tổng số dư của các tài nguyên đó bằng tiền điện tử ACE.

Tóm tắt và kết luận

Người dùng Your Earth DAO metaverse sẽ có một số cách thú vị để kiếm lợi nhuận từ nền tảng này. Họ có thể có được tài sản kỹ thuật số bằng cách mua trực tiếp hoặc bằng cách trở thành người tạo tài sản bằng cách sử dụng siêu tài nguyên có thể được giao dịch trên thị trường NFT bên trong và bên ngoài.

 • Mua siêu tài nguyên được niêm yết trên Your Earth DAO NFT Marketplace;
 • Mua Pylon trên Opensea hoặc DAPPX Marketplace để trồng trên mảnh đất của người dùng và cho phép nó khai thác một siêu tài nguyên cụ thể; hoặc
 • Có được siêu tài nguyên cần thiết cho một tài sản kỹ thuật số nhất định thông qua hệ thống “Zapping”. Osiris metawallet được tích hợp sẵn sẽ tự động tính toán các tài nguyên cần thiết cho một tài sản kỹ thuật số nhất định để người dùng có thể dễ dàng mua chúng ở một mức giá thị trường nhất định.

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain