AMA Recap: ACENT x Kucoin Indonesian Community — July 07

Phân đoạn 1: Giới thiệu dự án

Phân đoạn 2: Trả lời các câu hỏi từ Google Biểu mẫu

Phân đoạn 3: Câu hỏi trực tiếp

Phân đoạn 4: Chiến dịch câu đố

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

1 Follower

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain