ACENT hoàn thành tích hợp Tron (TRX) lên Osiris Metawallet

Hình ảnh 1: Trình duyệt Osiris, giao diện chính
Hình ảnh 2: Giao diện Osiris Metawallet.

--

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

More from Medium

Tellor School — Tellor Treasuries

Phase 2 Project — Pokemon Teambuilder

Baby Samo Developer Diaries #001 — January 26th 2022

CS373 Spring 2022: Tanner Dreiling, Week 6