ACENT chính thức thông báo tích hợp mainnet với Dapp Arcade

Về Dapp Arcade

Dapp Arcade nhằm mục đích cho phép áp dụng hàng loạt công nghệ blockchain thông qua các ứng dụng phân quyền chơi game (Dapps) và cải thiện trải nghiệm chơi game blockchain thụ động hiện tại. Dapp Arcade mang đến trải nghiệm chơi game arcade hoài cổ và vui tươi cho các trò chơi blockchain bằng cách lưu trữ các trò chơi Dapp chơi để kiếm tiền (P2E) với các tính năng có thể kiểm soát.

Về ACENT Foundation

ACCENT Foundation nhằm mục đích tăng cường quyền riêng tư và bảo mật, cũng như khuyến khích duyệt qua Acent blockchain và Trình duyệt Web 3.0 Osiris Browser.

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain