2022 ACENT(ACE) RoadMap update

Bạn đang hỏi điều gì đã hoàn thành và điều gì sẽ được diễn ra tiếp theo.
Hãy khám phá và xem chúng tôi đã làm mọi thứ tốt hơn như thế nào!

2022 Acent Tech Roadmap

Về chúng tôi

Acent nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập nền kinh tế token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên blockchain.

✅Official Channel

Homepage | Telegram| Telegram Vietnam | Instagram | Twitter | Blog

Bạn cũng có thể xem qua các đối tác của chúng tôi:

  • Your Earth: Ứng dụng Metaverse trên chuỗi khối Acent được tạo bằng Unreal Engine
  • Dapp Arcade: Chơi để kiếm tiền theo phong cách Retro Arcade
  • dAppstore: dApp marketplace

--

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

More from Medium

MUSURE world: News and Updates 20/12

NFT journey in the year of the tiger, Chinese artist Yangyang’s new adventure abroad

PixelPlex: The Development Powerhouse Behind SAVAGE

//Phase 1 Sale: Final Stages