2022 ACENT(ACE) RoadMap update

2022 Acent Tech Roadmap
  • Your Earth: Ứng dụng Metaverse trên chuỗi khối Acent được tạo bằng Unreal Engine
  • Dapp Arcade: Chơi để kiếm tiền theo phong cách Retro Arcade
  • dAppstore: dApp marketplace

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain