Cập nhật ACENT (ACE) Roadmap 2021

Xin chào các bạn. Chúng tôi đã cập nhật Roadmap ACENT (ACE) trong năm 2021. Cảm ơn cộng đồng đã chờ đợi và rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!

Về chúng tôi

Acent nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập nền kinh tế token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên blockchain.

Original Article: https://medium.com/acent-tech/2021-acent-ace-roadmap-update-187c697c168d

✅Official Channel

Homepage | Telegram| Telegram Vietnam | Instagram | Twitter | Blog

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acent Vietnam

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain