Điều gì khiến ACENT (ACE) trở thành giải pháp Layer 2 thú vị nhất cho các ứng dụng Metaverse

ACENT như một giải pháp Layer 2 hiệu quả cho metaverse
ACENT sẽ giải quyết nhiều vấn đề về khả năng mở rộng trong metaverse
Your Earth DAO sử dụng phần mềm Unreal Engine 5

--

--

Acentcung cấp dịch vụ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách thiết lập một nền kinh tế dựa trên token kết hợp trình duyệt Web 3.0 dựa trên Blockchain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store